213 0995955

695 6026415

20 Ιουνίου 2024

Νομική Σημείωση

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.ekloges.net (καλούμενος στο εξής «Website»), έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία “Depa Technologies Digital Agency” ΕΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα η οδός Γέλωνος  αριθμ. 11, τκ 11521 με Α.Φ.Μ 801672560 – Δ.Ο.Υ Ψυχικού. (καλούμενη στο εξής «

DEPA»)

 

  • Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στο Website καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση του Website, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία του DEPA ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Το DEPA συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά και γνωστοποιεί μέσω του Website κυρίως από Τρίτους Παρόχους και δεν δύναται να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.  Παρόλα αυτά καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι οι πληροφορίες του προέρχονται από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.
  • Κάθε χρήστης του Website οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του Website πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του Website και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.
  • Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο Websiteανήκουν στο DEPA ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του Website.
  • Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες  δεν  έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Websiteαπό το DEPA ή/ και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

‘Ολες οι υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση από το website παρέχονται σύμφωνα με τους εκάστοτε  γενικούς ή και ειδικούς όρους  που  διέπουν την κάθε υπηρεσία και  τους οποίους  κάθε χρήσης  του website  προαπαιτείται να  διαβάσει και αποδεχθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.

  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στη DEPA μέσω του website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.
  • Ασφάλεια Συναλλαγών: Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι θέμα  υψίστης σημασίας . Για την  ολοκλήρωση των συναλλαγών/πληρωμών  που πραγματοποιούνται  μέσω του Website η DEPA  εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Η DEPA δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες . 

Δημοσκόπηση MRB

5% διαφορα

Νέα Δημοκρατία- Σύριζα